Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 2019

REGULAMIN  Rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w sezonie 2019

Pkt 1

 1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego (ALTZ) jest Rodzinny Klub Sportowy Rakieta, Siepraw ul. Jana Pawła II 38.
 2. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Siepraw i okolic.
 3. Zgłoszenie się do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rodzinny Klub Sportowy Rakieta w celach rekrutacji i realizacji ALTZ, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych Rodzinnego Klubu Sportowego Rakieta.
 4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.
 5. Wyniki oraz listę uczestników organizator zamieszcza na stronie internetowej www.facebook.com/RodzinnyKlubSportowyRakieta lub www.pl.

Pkt 2

 1. Rozgrywki będą przeprowadzone na kortach w Sieprawiu na kompleksie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu na kortach do gry w tenisa.
 2. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch kategoriach: kobiety, mężczyźni.
 3. Kryterium przydziału do ALTZ jest pozycja z „Listy Rankingowej” rozgrywek sezonu 2018. Nowi zawodnicy nie sklasyfikowani, w sezonie 2019 zostaną dopisani na koniec listy startowej, według kolejności zgłoszeń.
 4. System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie do 30 września  przez każdego zawodnika systemem „każdy z każdym” do wygrania 2 setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break do 7 punktów.
 5. Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany 1, a za nie rozegrany mecz 0 punktów.
 6. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia do 30 września!!!
 7. Organizator nie dopuszcza zmian: terminu i miejsca rozgrywania spotkań.
 8. Protokół z meczu (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy wypisywać drukowanymi literami.
 9. Protokół z meczu przed dostarczeniem go do organizatora rozgrywek musi zostać podpisany przez zawodników.

Pkt 3

 1. Zawodnik będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tzn:
  złożenie karty zgłoszeniowej (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2).
  · uiszczenie darowizny w wysokości 40 zł.
 2. Darowiznę można dokonać na konto bankowe nr 61 8602 0000 0000 0278 6430 0001 z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – AMATORSKA LIGA TENISA z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, w terminie do dnia 17.06.2019r. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 17.06.2019r.
 3. Organizator rozgrywek potwierdza odbiór karty zgłoszeniowej i darowizny.
 4. Osoby, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i nie uregulują darowizny w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do gry.
 5. Zawodnicy korzystający z kortów tenisowych obowiązani są dokonać rezerwacji i opłaty u gospodarza obiektów.


Pkt 4

 1. Organizatorzy rozgrywek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.
 2. Organizatorzy rozgrywek informują o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie ubezpieczeń.
 3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas rozgrywek.

Pkt 5

 1. Nie dopuszczony jest udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w klubach PTZ.
 2. Dla osób uczestniczących w rozgrywkach obowiązuje okres 12 miesięcy karencji od daty otrzymania przez zawodnika jego karty zawodniczej.
 3. Wprowadza się dolny limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach – ukończony 16 rok życia.
 4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia. (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3).

Pkt 6

 1. Po rozegraniu meczu ligowego oryginał Protokołu meczowego zawodnik – gospodarz (inicjujący spotkanie) zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do organizatora ALTZ Zbigniewa Sanowskiego lub do pracownika GOKIS Siepraw przy ul. Jana Pawła II 30 (Dom Kultury).
 2. Jednocześnie zawodnik – gospodarz spotkania informuje organizatora ALTZ Zbigniewa Sanowskiego wysyłając SMS z wynikiem na numer 508 325 733.

Pkt 7

 1. Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 15 minut.
 2. Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem.
 3. Za przygotowanie boiska do gry odpowiada zawodnik – gospodarz spotkania.
 4. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych spotkaniach.

Pkt 8

 1. Po ostatnim meczu, najpóźniej 30.09 nastąpi podsumowanie rozgrywek.
 2. O kolejności zawodników decydują odpowiednio:
  większa ilość zdobytych punktów,
  · wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi,
  · większa różnica setów w meczach,
  · większa różnica gemów.

Pkt 9

Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry PZT są jedyną podstawą rozgrywek ALTZ.

Siepraw dn. 30.05.2019r.